انتشار کتاب های حقوق زن و مرد از نگاه اسلام در پنج مجلد - بینش مطهر

پنجج جلد از کتاب های استاد شهید مرتضی مطهر از شماره15 تا 19سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری منتشر شد

جلد اول (شماره15 :پانزدهمین کتاب در سیر مطالعاتی بینش ) مربوط به مبانی حقوق زن 

جلد دوم(شماره 16) قوانین مربوط به مسائل  ارث  خواستگاری مهر نفقه و...

جلد سوم (شماره 17)مربوط به ازدواج موقت و تعدد زوجات

جلد چهارم(شماره18) مربوط به اخلاق جنسیتی شامل مباحث زن وسیاست -زن ومسائل قضایی و...

جلد پنجم (شماره 19) مربوط به حجاب به علاوه پاورقی اشکال و جواب استاد در پاورقی

/ 1 نظر / 25 بازدید
/. الحمد لله

تشکر عیدیه خوبی بود راجع به کتاب آزادی بندگی: واقعا چینش مطالب از حیث ارتباط و پیوستگی مطالب عالی بود ولی مبحث هدف زندگی "بدون توضیحات جانبی" برای اندیشه جویان تازه وارد سنگین به نظر می رسه... بحث هدف زندگی و عدالت و حکمت و و و... ضمن اینکه نظریات مختلفی که شهید مطهری بیان می کنند و اندیشه جو قادر به جمع بندی نیست