بینش مطهر چیست؟

مشخصه اصلی بینش مطهر با دیگر فعالیت ها در حوزه آثار شهید مطهری تلاش برای نظام سازی فکری بر اساس کتاب های تنظیمی دبیرخانه بینش مطهر است که سیر مطالعاتی را در برنامه خاص تجربه شده و برای وحدت رویه همه مراکز معرفی و توصیه می نماید لذا همه رابطین با بینش مطهر بر اساس برنامه  کتاب های  ارائه شده این طرح را می گذرانند یعنی شروع طرح باکتاب بینش مطهر است وبعد از آن کتاب آزادی انسان بعد آزادی بندگی  هدف زندگی  است و همینطور به ترتیب شماره کتاب ها در شیرازه آنها نوشته شده است و... 

تفصیل برنامه در کتاب بینش مطهر مندرج است که برای راه اندازی طرح حتماباید این کتاب مطالعه و بر این اساس عمل شود

021-22238049دفتر بینش مطهر

/ 0 نظر / 126 بازدید