برنامه راه اندازی طرح بینش مطهر

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

برنامه راه اندازی طرح بینش مطهر به ترتیب زمانی مختص مراکز 

 

1-    ارسال درخواست کتبی اعلام آمادگی مرکز متقاضی برای راه اندازی طرح به دبیرخانه موسسه بینش مطهر

2-    تهیه و مطالعه دقیق کتاب بینش مطهر توسط کادر اجرایی و مسئولین

3-    دریافت تفاهم نامه و پیوست های همراه و مطالعه دقیق و انجام تفاهم های لازم

4-    تعیین مسئول و کادر اجرایی طرح و معرفی رابط به دبیرخانه برای هماهنگی امور

5-     مشخص نمودن مخاطب (اعم از وجود اندیشه جویان ثابت مانند حوزه علمیه یا جذب اندیشه جو با تبلیغات  )

6-     شناسایی و معرفی و یا درخواست استاد یا مربی از دبیرخانه

7-     مشخص نمودن زمان تدریس استاد و یا مربی تایید شده ( توافق بر روز و ساعت برگزاری کلاس با استاد)

8-     مشخص نمودن شرایط و زمان ثبت نام به همراه اعلام زمان کلاس ها طی تبلیغات؛ در حد توان گسترده(مختص مراکزی که اندیشه جو از بیرون از مجموعه می پذیرند )

9-     ثبت نام از اندیشه جویان در بازه زمانی مشخص با بهره گیری از نمونه فرم ثبت نام(اندیشه جو) موجود در پیوست های قرار داد

10-  تهیه لیست از اندیشه جویانی که ثبت نام شده اند (مشخصات؛رشته تحصیلی و...)  و تحویل به استاد و دبیرخانه

11-  ارائه و فروش کتاب بینش مطهر در حین ثبت نام و مشخص نمودن مقدار مطالعه برای جلسه افتتاحیه ( قبل از جلسه افتتاحیه)

12-  مشخص نمودن زمان جلسه افتتاحیه و اعلام آن

13-  کلاس بندی (در صورتیکه بیش از یک کلاس وجود داشته باشد) و گروه بندی مباحثه و مشخص نمودن سرگروه ها و مسئول کلاس و تهیه لیست اسامی برای اعلام (با توجه به توضیحات کتاب بینش مطهر)

14-  برگزاری جلسه افتتاحیه برای ایجادانگیزه و ارائه توضیحات لازم توسط افراد موثر ( با توجه به اهدافی که در کتاب بینش مطهر مکتوب است)(برای مراکزی ممکن است  ادامه ثبت نام بعد از جلسه افتتاحیه برای تکمیل ظرفیت و راه اندازی کلاس جدید نیز صورت پذیرد)

15-  تکثیر و توزیع فرم های لازم(موجود در پیوست تفاهم نامه) میان اندیشه جویان و سرگروه ها(فرم های مباحثه – کارنامه و.....)

16-  ارائه کتاب آزادی انسان  به اندیشه جویان و مشخص نمودن مقدار مقرری مطالعه و زمان تشکیل جلسه مباحثه و مطالعه بعد از جلسه افتتاحیه و مشخص نمودن مقدار مقرری مطالعه برای جلسه آتی

17-  تهیه و توزیع درسنامه میان سرگروه ها و استاد

18-  برگزاری جلسات مباحثه و دریافت برگه های تکمیل شده مباحثه توسط سرگروه با نظارت مرکز برای تحویل به استاد( براساس مطالب مندرج در بینش مطهر)

19-  تحویل لیست کلاسی به استاد- تحویل برگه های مباحثه قبل از شروع کلاس- توجیه استاد از وضعیت مباحثه و...

20-  برگزاری کلاس های هفتگی با تمهید برگزاری کلاس مطلوب و تامین ایاب و ذهاب استاد

21-  مشخص نمودن زمان امتحان- اخذ سئوال های امتحانی از استاد و تکثیر برگه ها ی امتحانی

22-  در اختیار قرار دادن کتاب بعدی در جلسه آخر کتاب قبلی

23-  برگزاری آزمون( ممکن است به شیوه کتاب باز و.... بر اساس توضیحات کتاب بینش مطهر برگزار شود)

24-  تصحیح اوراق آزمون( براساس تفاهم نامه)

25-  در اختیار اندیشه جویان قرار دادن برگه های تصحیح شده با ضابطه مندرج در دستورالعمل بررسی به اعتراض نمرات آزمون

26-  انجام ارزشیابی های لازم طبق فرم های  ارزشیابی توسط اندیشه جویان و استاد در پایان زمان تدریس هر کتاب و جمع بندی و ارسال همراه گزارش مرکزبه دبیرخانه

27-  ارائه و ارسال گزارش فعالیت و فرم ها بعد از اتمام تدریس یک کتاب به دبیرخانه

28-  تهیه، تکثیر و تکمیل گواهی پایان هرکتاب با امضاء مرکز و استاد و در صورت نیاز ارسال برای امضاء و تایید دبیرخانه موسسه بینش مطهر

29-  تهیه و تکمیل مستمر و تدریجی کارنامه سطح یک ( یک نسخه از کارنامه می تواند در اختیار اندیشه جو باشد)

30-  پرداختن مستمر به ارتقاء علمی، انگیزشی، کیفی و کمی دوره و حفظ و افزایش حد نصاب

31-آماده سازی و اعطا گواهی و مدرک دوره در پایان سطح یک بر اساس کارنامه

32-راه اندازی وبلاگ مختص طرح بینش مطهر( در صورت امکان سایت)  به منظور فعالیت در فضای مجازی برای قرار دادن سئوال های امتحانی کتاب باز، جواب سئوال ها بعد از تصحیح ،تبلیغ، انتقال تجربه، انعکاس جلسات هم­اندیشی، مباحثه پاسخ به شبهات، نمایش محتواهای تولیدی اندیشه جویان مرتبط با مرکز و.....

33- برای اطلاع از اخبار و برنامه های موسسه بینش مطهر به سایت www.bineshemotahhar.ir مراجعه شود.

مسئول هماهنگی مراکز: خانم رحمانی

شماره تماس : 09336394019

ایمیل: bineshemotahhar@gmail.com

 

/ 0 نظر / 117 بازدید