سوالات کتاب مهدویت

1. قرآن کریم برای شیطان، وقت معلوم و مهلت زیستن قائل شده است و بنا بر مهدویت آن وقت معلوم در ظهور امام عصر(عج) است و در زمان مشخص شیطان به دست ایشان کشته خواهد شد، بر اساس این خبر چه وضعیتی پیش می آید که امام زمام(عج) می تواند شیطان را بکشد ولی انبیاء و اولیاء در صدد و موقعیت کشتن شیطان برنیامدند؟

 2. چگونه می توان گفت که امام زمان(عج) منتظر بشریت است و در صورت ظهور بشریت است که حضور او درک می شود؟

 3. انتظار سازنده و ویرانگر را توضیح دهید و تبیین نمایید که اعتقاد به هر یک از این دو انتظار چه نتیجه عملی ای خواهد داشت؟ و وظیفه مردم در هر یک از این دو نوع چگونه است؟ رابطه تربیت با انتظار چیست؟

 4. چه عوامل و دلایلی مسئله عمر طولانی حضرت حجت(عج) را به ذهن تقریب می کند؟

 5. آیا جهان رو به سقوط و فساد و تباهیست تا امام زمان(ع) در حالیکه جهان پر از ظلم و جور شده است ظهور نمایند و یا اینکه جهان به سمت تکامل و رشد در حال حرکت است؟ اگر جهان در حال رشد است ظهور برای چیست؟ و اگر جهان به سمت سقوط در حال حرکت است پس نقش انبیاء و اولیاء در رشد بشری چه بوده است؟

 6. نسبت حق با باطل چگونه است؟ ویژگی های باطل را برشمارید و تحلیل نمایید جریان بهود در عالم براساس نسبت بین حق و باطل چه سیطره مستمری در طول تاریخ می تواند داشته باشد؟

 7. رابطه حق و باطل در جهان هستی و رابطه خیر و شر در ذات انسان را با استفاده از خود عالی و دانی انسان مقایسه و جمع بندی نمایید.

 8. آیا انسان ذاتا خیر و یا شر و یا ممزوجی از هر دو است؟ هر کدام از نگاه ها نسبت به انسان چه پیامدهایی در تربیت او خواهد داشت؟

 9. آیا جهان هستی شر محض یا خیر محض و یا ترکیبی از هر دو است؟ اگر قائل شدیم جهان هستی سراسر حق است چه نگاهی به عالم پیدا خواهیم کرد؟ و حق بودن کل هستی چه تاثیری در زندگی ما خواهد داشت؟

 

/ 0 نظر / 317 بازدید