کتاب  تربیت و رشد اسلامی اثر استاد شهید مطهری با چینش کاملا متفاوت با کتاب تعلیم و تربیت انتشارات صدرا با چند نوار و اثر منتشر نشده از شهید در باره رشد اسلامی در این کتاب ملاحظه می شود ---- دبیرخانه طرح بینش مطهر 021-22238049